POLITYKA POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO FAMA Spółka z o.o.

Droga do sukcesu wiedzie przez budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej wokół własnego systemu uniwersalnych wartości związanych z przestrzeganiem uczciwości rzetelności wobec pracowników, kandydatów i kontrahentów.

ZASADY OGÓLNE

• Polityka postępowania etycznego obowiązuje wszystkich kandydatów, pracowników, współpracowników.
• Całe otoczenie Spółki., zobowiązuje się do kształtowania relacji w oparciu o wartości wynikające z polityki oraz do propagowania zasad w nim określonych .
• Etyczne zasady określone w Polityce wynikają ze strategii uwzględniającej interesy społeczne , ochronę środowiska, a także relacje z władzami i lokalnymi społecznościami.

POLITYKA WOBEC PRACOWNIKÓW

• FAMA pragnie być organizacją, która zobowiązuje się do respektowania godności i indywidualnej wartości każdego człowieka, a zwłaszcza naszych pracowników ich praw.
• Będziemy zachęcać też naszych pracowników do osiągania najwyższych wyników w pracy, zapewniając im dogodne, motywujące warunki działania i atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy.
• Będziemy w całej rozciągłości popierać indywidualne inicjatywy pracownicze. • Całej kadrze zapewniamy równość szans dalszego rozwoju i sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonaną pracę.
• Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, by ze środowiska pracy eliminować potencjalne zagrożenia, obniżać ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.
• Deklarujemy, że będziemy przestrzegać zasadę swobody i równości zatrudniania, będziemy prowadzić konsultacje z pracownikami, wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania, nie akceptujemy i nie będziemy akceptować żadnej formy dyskryminacji, nie stosujemy i nie będziemy stosować przymusu pracy, a pracownicy będą mieli szansę na podniesienie stopnia wyszkolenia i wykształcenia.

POLITYKA WOBEC DOSTAWCÓW, PARTNERÓW, KLIENTÓW

• Spółka dokłada wszelkich starań, aby nasze wyroby i świadczone przez nas usługi, wyróżniały się najwyższą i powtarzalną jakością.
• Nasze działanie cechuje uczciwość biznesowa, solidność i dokładność oraz szeroko rozumiana innowacyjność.
• Jednym z głównych naszych priorytetów jest zadowolenie klienta.
• Zobowiązujemy się do tego, ażeby podejmowane przez nas działania były odpowiedzialne, a kontakty, które nawiązujemy były uczciwe, przejrzyste i otwarte.
• Nasze stosunki z dostawcami, partnerami i klientami są i będą oparte na zasadach wzajemnego poszanowania.

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Kazimierz Poznański